Mednarodna konferenca Zaupamo v kakovostno šolo prihodnosti

 

                                SPLETNA KONFERENCA OŠ DANILE KUMAR                               

ZAUPAMO V KAKOVOSTNO ŠOLO PRIHODNOSTI

3. in 4. marec 2023

 

Razpis za spletno konferenco marec 2023

Razpis za mednarodno spletno konferenco

ZAUPAMO V KAKOVOSTNO ŠOLO PRIHODNOSTI

3. in 4. marca 2023, OŠ Danile Kumar Ljubljana

»Svet, kot smo ga ustvarili, je rezultat našega mišljenja. Zato ga ne moremo spremeniti, ne da bi spremenili mišljenja.«Vaša priložnost in odgovornost je, da imate vpliv na življenja otrok in da ste del spreminjanja in rasti sistema.«

(A.  Einstein)

Tudi letos ste povabljeni na mednarodno spletno konferenco z naslovom Zaupamo v kakovostno šolo prihodnosti. Izhodišča in izzivi letošnje marčevske konference 2023 nas napeljujejo k vprašanjem:

Kateri so stebri današnje šole? Kaj pa šole prihodnosti?

→ Kako obnoviti/zgraditi zaupanje v kakovost, ko pa svet teži k produkciji, uspehu in zmagovalcem?

 → Kakšna mora biti šola, da bomo v prihodnosti lahko rekli, da je kakovostna?

 → Kje leži resnična vrednost šole in kaj lahko šola da, česar drugi “prostori” ne zmorejo?

 → Ali si kakovostne šole resnično želimo? Zakaj?

 → Kako bo šola sledila spremembam na trgu dela in novim poklicem?

 → Kako bo šola učencem priučila tudi prečna znanja in ne le podatkovnega?

 → Kako bo šola poskrbela, da nam v prihodnosti ne bo zmanjkalo pedagoških poklicev?

 → Kako tehnologija pomaga ohranjati zaupanje v kakovostno šolo prihodnosti?

 → Kako učencem predstavljati poklice prihodnosti?

 → Kako učencem pri učnih urah bližamo življenje, ki ga živijo/bodo živeli, in kako se soočajo z minljivostjo?

 → Kako vzgajamo sebe v smeri dobrih navad, da nam učenci z veseljem sledijo?

Cilji konference

Mednarodna konferenca želi ponuditi nove priložnosti za razmišljanje o sodobni šoli oz. šoli prihodnosti. Prav tako želimo s konferenco srečati in tudi povezovati učitelje, ravnatelje in druge strokovnjake, da podelijo svoje izkušnje ter dobre prakse v svojem delu.

Zato bodo na konferenci:

➙ predstavljene različne dobre prakse v šoli,

➙ izpostavljene debate, predstavitve referatov, okrogle mize, plenarni predavanji, delavnice,

➙ omogočena sodelovanja ter povezovanja za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa.

Veseli bomo, če boste pripravljeni svoja razmišljanja deliti z nami, hkrati pa vas naprošamo, da se držite danih izhodišč.

Zato vas vabimo, da se udeležite mednarodne spletne konference, ki jo bomo organizirali 3. in 4. marca 2023 na OŠ Danile Kumar v Ljubljani.

Konferenca je namenjena zainteresirani javnosti, predvsem pa strokovnim delavcem v osnovnih šolah. Sodelujete lahko kot poslušalci ali z aktivnim prispevkom. Konferenčni program bo obsegal plenarni del, delavnice ter okroglo mizo. Aktivni udeleženci morajo ob prijavi oddati kratek povzetek. Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o izobraževanju.

Za aktivne udeležence prijave na mednarodno konferenco z naslovom Zaupamo v kakovostno šolo prihodnosti zbiramo do 7. novembra 2022 na spletni strani naše šole, kjer se lahko prijavite s pomočjo e-obrazca.  Vse dodatne informacije lahko dobite pri koordinatorici Karmen Bizjak Merzel (bizjakmerzelk@os-danilekumar.si).

Pomembni datumi in kotizacija:

Datumi za aktivne udeležence (avtorje prijavljenih prispevkov):

 1. Zadnji rok za prijavo k sodelovanju: 7. 11. 2022 (Prijavo pošljite skupaj s povzetkom prispevka na pripravljeni e-obrazec (500 besed)).
 2. Obvestilo avtorjem o sprejetju prispevkov: 28. 11. 2022.
 3. Zadnji rok za oddajo celotnega prispevka: 23. 12. 2022.
 4. Rok za oddajo zadnje verzije prispevka po morebitnih popravkih: 15. 2. 2023.
 5. Prijava preko portala Katis: do 20. 2. 2023

Datumi za poslušalce:

 1. Prijava preko portala Katis: do 20. 2. 2023

Kotizacija

 • Polna cena za udeležbo: 40 EUR; za udeležence iz VIZ 35,46 EUR

Prijavnico najdete na spletni strani OŠ Danile Kumar www.os-danilekumar.si v zavihku mednarodna konferenca.

Prijava na konferenco

Na konferenco se je bilo mogoče prijaviti preko spletnega obrazca do 7. 11. 2022.

Še vedno pa vas vabimo, da se konference udeležite kot poslušalec. Prijavite se v Katis-u.

Program konference 2023

V pripravi …

Plenarna predavatelja 2023

V pripravi …

Povzetki prispevkov 2023 in kontakti avtorjev

V pripravi …

Navodila za pisanje članka

NAVODILA AVTORJEM1

Prispevki za zbornik Trajnostno soustvarjanje kakovostne šole  morajo biti napisani v slovenščini ali v angleščini. Za jezikovno ustreznost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji.

1. Splošno

Avtorji prispevke v elektronski obliki pošljejo na spletni naslov OŠ Danile Kumar www.os-danilekumar.si, kjer se lahko prijavijo s pomočjo elektronske prijavnice. Prispevki morajo biti oblikovani v skladu z zahtevami uredništva. Avtorji ob oddaji prispevka uredništvu sporočijo tudi naslov za korespondenco, naslov elektronske pošte in telefonsko številko ter naslov za rubriko Avtorji (ime in naslov institucije, v kateri so zaposleni, ali domači naslov).

2. Razprave

Prispevki, namenjeni objavi v rubriki Razprave, ne smejo presegati dolžine ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki). Besedilo naj bo napisano v pisavi Times New Roman, velikost 12, z medvrstičnim razmikom 1,5. Naslov članka in naslovi ter podnaslovi poglavij naj bodo napisani krepko. Besedilo naj bo levostransko poravnano, začetki odstavkov naj ne bodo umaknjeni navznoter, ampak naj bo pred vsakim novim odstavkom, naslovom, podnaslovom obvezno vrinjena prazna vrstica. Daljši navedki (nad tri vrstice) naj bodo ločeni od preostalega besedila, velikost pisave naj bo 11. Izpusti v navedku naj bodo označeni s tremi pikami med poševnima oklepajema /…/. Opombe niso namenjene citiranju literature, njihovo število naj bo čim manjše. Sklici naj bodo navedeni v oklepaju tekočega besedila: (Gantar 2007: 128). V seznamih virov in literature se navajajo samo v besedilu omenjeni viri in literatura.

Navajanje virov in literature

a) knjiga

Gantar, Polona, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Lingua Slovenica 3).

Foucault, Michel, 2011: Arheologija vednosti. Ljubljana: Studia humanitatis. Prev. Uroš Grilc.

b) zbornik

Javornik, Miha (ur.), 2006: Literatura in globalizacija (k vprašanju identitete v kulturah centralne in jugovzhodne Evrope v času globalizacije). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

c) članek v zborniku

Mikolič, Vesna, 2004: Medkulturna slovenistika – realnost ali izziv? Stabej, Marko (ur.): Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 37–47.

č) članek v reviji

Krek, Simon, 2003: Sodobna dvojezična leksikografija. Jezik in slovstvo 48/1. 45–60.

d) spletna stran

Korpus slovenskega jezika FidaPLUS: <http://www.fidaplus.net>. (Dostop dan. mesec. leto.)

Viri in literatura naj bodo navedeni ločeno.

Izvleček

Članki naj bodo opremljeni tudi s ključnimi besedami in izvlečkom (sinopsisom) v slovenščini in angleščini (to naj bo umeščeno pod naslov članka; naveden naj bo tudi angleški prevod naslova); izvleček naj obsega od osem do deset vrstic v velikosti pisave 10. V recenzijski postopek bodo sprejeti samo tehnično brezhibno urejeni prispevki s seznamom virov in literature, dosledno oblikovanim po navodilih za citiranje.

3. Recenzijski sistem

Uredniški odbor za vsako razpravo, ki ustreza formalnim pogojem za objavo, določi dva recenzenta in jima v elektronski obliki pošlje besedilo razprave brez avtorjevega imena in priimka ter recenzijski obrazec. Recenzenta izpolnjeni obrazec skupaj z besedilom prispevka in svojimi komentarji vrneta uredništvu, to pa seznani avtorja z oceno ter predlogi in pripombami recenzentov, pri tem pa poskrbi, da recenzenta ostaneta anonimna. Na podlagi ocen recenzentov se uredništvo odloči, ali je prispevek primeren za objavo. Avtorji so ob oddaji dokončnega besedila dolžni upoštevati pripombe recenzentov.

Končna verzija besedila

Uredništvo pričakuje, da bo avtor pri pripravi do končnega besedila upošteval pripombe recenzentov oz. uredništva in besedilo v dogovorjenem roku oz. najpozneje v dveh tednih poslal uredništvu v elektronski obliki.

Korekture

Ob korekturnem branju lahko avtor uredništvu sporoči le pripombe v zvezi z oblikovanostjo besedila ali opozori na morebitne tipkarske napake. Korekture se opravijo v treh delovnih dneh.

Avtorske pravice

Z oddajo prispevka v recenzijo uredništvu konference Trajnostno soustvarjanje kakovostne šole  avtor prenese avtorske pravice na založnika, tj. OŠ Danile Kumar Ljubljana.  Avtor lahko svoje besedilo pozneje objavlja, vendar mora pri tem vedno navajati prvotno objavo v zborniku Trajnostno soustvarjanje kakovostne šole ter o tem prej pisno obvestiti uredništvo.

Separati

Avtor razprave prejme izvod zbornika, v kateri je bila objavljena njegova razprava, in separat v elektronski obliki.

1 Beseda avtor se v celotnem besedilu nanaša tako na avtorje kot na avtorice prispevkov.

Zbornik mednarodne konference Zaupamo v kakovostno šolo prihodnosti

V pripravi …

Delovna skupina za pripravo mednarodne konference 2023
 • Karmen Bizjak Merzel
 • Andreja Hazabent
 • Žan Jovišić
 • Uroš Medar
 • mag. Mojca Mihelič
 • Klemen Strmljan
 • Urška Šuštaršič
 • Oskar Težak