Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv zavoda Osnovna šola Danile Kumar
Gogalova ulica 15
1113 Ljubljana
Telefon: 01 563 68 20
Fax: 01 568 41 05
E-mail: sova@os-danilekumar.si
Odgovorna uradna oseba mag. Mojca Mihelič, prof. ma-fi, oec, ravnateljica
Telefon: 01 563 68 24
E-mail: ravnatelj@os-danilekumar.si
Datum prve objave kataloga 1. 9. 2007
Datum zadnje spremembe 8. 9. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://os-danilekumar.si/
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram zavoda Organigram zavoda
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Danile Kumar:

  • nacionalni program
  • mednarodni program
Kratek opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje
Na področju osnovnošolskega izobraževanja šola opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še s pripravo in razdeljevanjem hrane za učence.
2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba

Pomočnica ravnateljice: Marta Zajc

Pomočnica ravnateljice: Andreja Hazabent

Pomočnica ravnateljice: mag. Irena Šteblaj

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi Odlok o ustanovitvi
Državni register predpisov Ministrstvo za šolstvo in šport: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si
Državni zbor: http://www.dz-rs.si
Predpisi lokalne skupnosti Mestna občina Ljubljana: https://www.ljubljana.si/sl/
Druge povezave
EU portal: http://www.europa.eu/index_sl.htm
Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si
Državni izpitni center: http://www.ric.si
AJPES: http://www.ajpes.si/JOLP/podjetje.asp
2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam potrebščin in učbenikov za šolsko leto 2019/2020
Razvojni načrt
Vzgojni načrt

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

 

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
Postopki priznavanja tujega izobraževanja
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi šola upravlja
Seznam evidenc CEUVIZ (ZOFVI)
Evidenca šoloobveznih otrok (ZOsn)
Evidenca učencev, ki opravljajo NPZ (ZOsn)
Evidenca o izdanih spričevalih in drugih listinah (ZOsn)
2.8 Seznam drugih informatizacijskih zbirk podatkov
Seznam zbirk Zbirka knjižničnega gradiva (COBISS, akronim OSDKLJ, v pripravi)
2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

Urniki za šolsko leto 2019/2020
Koledar za šolsko leto 2019/2020

Cenik za šolsko leto 2022/2023

 

 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

http://sl.os-danilekumar.si

Uradne ure

Informacije javnega značaja so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole. V primeru omejenega dostopa za potrebe IJZ kontaktirajte 01 563 68 20 (13. člen uredbe).

Stroškovnik

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Tekmovanja

Jedilnik

Dogajalo se je

Interesne dejavnosti

Govorilne ure

Odjava prehrane

Kontakt

Učitelji

Govorilne ure

Urniki

Nadomeščanja

Dnevna obvestila

Varstvo podatkov

P_Varstvo_podatkov_Informacije_za_posameznike

Pravilnik o obdelavi osebnih in zaupnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti
osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih (maj 2023)