ENG

Konferenca Trajnostno soustvarjajmo kakovostno šolo

 

                                SPLETNA KONFERENCA OŠ DANILE KUMAR                               

TRAJNOSTNO SOUSTVARJAJMO KAKOVOSTNO ŠOLO

4. in 5. marec 2022

 

Razpis za mednarodno spletno konferenco marec 2022

Ljubljana, 7. oktober 2021

TRAJNOSTNO SOUSTVARJAJMO KAKOVOSTNO ŠOLO

4. in 5. marca 2022, OŠ Danile Kumar, Ljubljana

»Vaša priložnost in odgovornost je, da imate vpliv na življenja otrok

in da ste del spreminjanja in rasti sistema.«

(Design thinking for educators)

Povabljeni ste na 2. strokovno konferenco z naslovom Trajnostno soustvarjajmo kakovostno šolo.

Odzivi, pohvale ter želje številnih udeležencev (kar 200) naše prve konference v letu 2021 so nas spodbudili, da nadaljujemo in načrtujemo novo konferenco z naslovom Trajnostno soustvarjajmo kakovostno šolo. Izhodišča marčevske konference 2022 smo izoblikovali na podlagi letošnje konference. Le-ta pa so:

 • dvodnevni strokovni dogodek bo omogočil izmenjavo dobrih praks in primerov, temelječih na formuli možgani – srce – telo – duh; ukvarjanje ne le z razvojem možganov in uma, temveč tudi s socialnimi veščinami, etiko in čustveno inteligentnostjo;
 • pokazati, da šola ni le prostor znanja, temveč tudi možnost ter priložnost učenja za življenje;
 • ustvarjati družbo, temelječo na civilizacijskih etičnih standardih ter njim ustreznim vrednotam in znanju.

Zato ste povabljeni, da skupaj iščemo odgovore na vprašanja oz. izzive prihodnosti:

 • Kaj so stebri današnje šole? Kaj pa šole prihodnosti?
 • Kako blizu ali kako oddaljeni smo vrednotnim področjim: znanju in modrosti, skrbi za sočloveka, življenju, kulturi, naravi, zdravju, tradiciji, univerzalizmu, ustvarjalnosti, humanosti, pravičnosti, integriteti?
 • Za kaj naj bi šola usposabljala mladega človeka?
 • Kako in v kolikšni meri se današnja šola usmerja na potenciale mladega človeka?
 • Kako narediti korak od učenja za ocene k učenju za znanje?
 • Ali je v šoli pravšnje ravnovesje med tekmovalnostjo in sodelovanjem?
 • Kako vzpostaviti ravnovesje med pravicami posameznika in odgovornostjo do skupnosti? Kakšna naj bo glede tega jutrišnja šola?
 • Ali današnja šola sploh lahko preglasi virtualne svetove, družbena omrežja, aplikacije, računalniške igrice in druge generatorje dopamina? Kaj lahko glede tega stori šola v prihodnosti?
 • Kako naj se izobraževanje sooči z izzivi digitalizacije in umetne inteligence v šoli?
 • Kako sem kot učitelj praktik po epidemiji izkoristil učne ure za več kritičnega razmišljanja?
 • Kdaj in v kolikšni meri se sliši glas učitelja in glas učenca?
 • Moteči elementi v učnem procesu in iskanje rešitev zanje
 • Kako učitelju uspeva, da strokovno in osebnostno raste?

Cilji konference

Epidemija in čas stalnih sprememb sta ponudila nove priložnosti za razmišljanje o sodobni oz. šoli prihodnosti. S konferenco želimo srečati in tudi povezovati učitelje, ravnatelje, strokovnjake, da podelijo svoje izkušnje ter dobre prakse pri svojem delu. Zato bodo na konferenci:

➙ predstavljene različne dobre prakse v šoli,

➙ izpostavljene debate, predstavitve referatov, okrogle mize, plenarni predavanji, delavnice,

➙ omogočena sodelovanja ter povezovanja za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa.

Konferenca je namenjena vsem strokovnim delavcem v osnovnih šolah. Zainteresirani lahko sodelujete kot poslušalci ali z aktivnim prispevkom. Konferenčni program bo obsegal plenarni del, delavnice ter okroglo mizo. Za aktivne udeležence je potrebno ob prijavi oddati kratek povzetek. Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o izobraževanju.

Prijave na aktivno sodelovanje pri tematski konferenci z naslovom Trajnostno soustvarjajmo kakovostno šolo zbiramo do 22. oktobra 2021 na spletni strani www.os-danilekumar.si, kjer se lahko prijavite s pomočjo elektronske prijavnice.  Vse dodatne informacije lahko dobite pri Karmen Bizjak Merzel (bizjakmerzelk@os-danilekumar.si).

Datumi za aktivne udeležence (avtorje prijavljenih prispevkov):

 1. Zadnji rok za prijavo k sodelovanju: do 22. 10. 2021 (Prijavo pošljite skupaj s povzetkom prispevka na pripravljeni e-obrazec.).
 2. Obvestilo avtorjem o sprejetju prispevkov: do 15. 11. 2021.
 3. Zadnji rok za oddajo celotnega prispevka: 15. 12. 2021.
 4. Rok za oddajo zadnje verzije prispevka po morebitnih popravkih in prijavi preko portala KATIS: 15. 2. 2022.

Datum za udeležence – poslušalce: Prijava k sodelovanju do 15. 2. 2022 preko portala KATIS.

Kotizacija za udeležence srečanja:

 • Polna cena udeleženca je 40 eur.
 • Cena za udeležence iz VIZ je 35 eur.

 V imenu organizacijskega in programskega odbora vas lepo pozdravljam,

Karmen Bizjak Merzel, prof. na OŠ Danile Kumar

Program konference 2022

PETEK, 4. marec 2022

16.00

ODPRTJE KONFERENCE

Mag. Mojca Mihelič, Karmen Bizjak Merzel, Žan Jovišić

16.15–17.00

PLENARNO PREDAVANJE

Andreja Barle Lakota – The Power of Passion or Who Owns The Future

 Z MOČJO ČLOVEČNOSTI

Delavnice

17.15–18.00

Ines Polončič

ZDRAV UČITELJEV GLAS

Maruška Kerin in Jaka Saje

ČEŠNJA NA TORTI OB KONCU OSNOVNE ŠOLE

Marija Pepelnak

RAZVIJANJE POGOVORNIH VEŠČIN Z UMETNOSTJO IN VPLIV LE-TEH NA PROFESIONALNI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ UČITELJA

Miha Klanjšček

ODGOVORNOST – TEMELJNA VREDNOTA DEMOKRATIČNE DRUŽBE

Mateja Jerina

NA RAZREDNIH URAH SPREMINJAMO SVOJA PREPRIČANJA IN SPREMINJAMO SVOJ SVET


 Z MOČJO MODROSTI IN ZNANJA

Delavnice

18.15–19.00

Janja Rudolf

KAKO SKOZI RAZISKOVALNO DELO IN PODJETNOST VKLJUČITI MLADE V RAZMIŠLJANJE O RAZVOJU LOKALNE SKUPNOSTI

Nina Globovnik

PRIMER DOBRIH PRAKS SODELOVANJA ŠOLE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Margaret Godec

BRANJE – POMEMBNA ŽIVLJENJSKA VEŠČINA

Blanka Tomšič Premrl

AKTIVNO POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA

Vesna Rižnik

POT DO SAMOSTOJNOSTI V UČNI KUHINJI PO NAČELIH TRAJNOSTNEGA NAČINA PREHRANJEVANJA

19.15–20.00

OKROGLA MIZA

Klemen Strmljan – Trajnostno soustvarjanje kakovostne šole

 

 

 

SOBOTA, 5. marec 2022

9.00

ODPRTJE KONFERENCE

Karmen Bizjak Merzel, Klemen Strmljan

9.15–10.00

PLENARNO PREDAVANJE

Damjan Beton – V bistvu je dobro

 Z MOČJO TRANSCENDENCE

Delavnice

10.15–11.00

Irena Dečman

ČUSTVENA INTELIGENCA

Uroš Marolt

GOZDNA PEDAGOGIKA V URBANEM OKOLJU

Eva Zore

OSNOVNOŠOLCI RAZISKUJEJO ANTIČNI SVET

Uroš Kolar

KAKO JE POUK NA DALJAVO VPLIVAL NA SPREMEMBO UČNIH GRADIV IN MOBILNE NAPRAVE SPREMENIL V UČNO OKOLJE

Tea Jauševec

MOČ NAŠIH MISLI IN POMEN SPROSTITVE


 Z MOČJO  POGUMA IN VITALNOSTI

Delavnice

11.15–12.00

Jure Jeromen

TEK NA SMUČEH V OŠ

Denis Divjak

KREPITEV VEŠČIN SODELOVANJA SKOZI IGRO PRI POUKU ŠPORTA

Miha Klanjšček

ODGOVORNOST – TEMELJNA VREDNOTA DEMOKRATIČNE DRUŽBE

Maruška Kerin in Jaka Saje

ČEŠNJA NA TORTI OB KONCU OSNOVNE ŠOLE

Blanka Tomšič Premrl

AKTIVNO POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA

12.15–13.00

PLENARNI ZAKLJUČEK

Andreja Hazabent – Trajnostno soustvarjanje kakovostne šole

 

Plenarna predavatelja 2022

Andreja Barle Lakota – The power of passion or who owns the future

Damjan Beton – V bistvu je dobro

Povzetki prispevkov 2022 in kontakti avtorjev

V pripravi …

Navodila za pisanje članka

NAVODILA AVTORJEM1

Prispevki za zbornik Trajnostno soustvarjajmo kakovostno šolo  morajo biti napisani v slovenščini ali v angleščini. Za jezikovno ustreznost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji.

1. Splošno

Avtorji prispevke v elektronski obliki pošljejo na spletni naslov OŠ Danile Kumar   www.os-danilekumar.si, kjer se lahko prijavijo s pomočjo elektronske prijavnice. Prispevki morajo biti oblikovani v skladu z zahtevami uredništva. Avtorji ob oddaji prispevka uredništvu sporočijo tudi naslov za korespondenco, naslov elektronske pošte in telefonsko številko ter naslov za rubriko Avtorji (ime in naslov institucije, v kateri so zaposleni, ali domači naslov).

2. Razprave

Prispevki, namenjeni objavi v rubriki Razprave, ne smejo presegati dolžine ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki). Besedilo naj bo napisano v pisavi Times New Roman, velikost 12, z medvrstičnim razmikom 1,5. Naslov članka in naslovi ter podnaslovi poglavij naj bodo napisani krepko. Besedilo naj bo levostransko poravnano, začetki odstavkov naj ne bodo umaknjeni navznoter, ampak naj bo pred vsakim novim odstavkom, naslovom, podnaslovom obvezno vrinjena prazna vrstica. Daljši navedki (nad tri vrstice) naj bodo ločeni od preostalega besedila, velikost pisave naj bo 11. Izpusti v navedku naj bodo označeni s tremi pikami med poševnima oklepajema /…/. Opombe niso namenjene citiranju literature, njihovo število naj bo čim manjše. Sklici naj bodo navedeni v oklepaju tekočega besedila: (Gantar 2007: 128). V seznamih virov in literature se navajajo samo v besedilu omenjeni viri in literatura.

Navajanje virov in literature

a) knjiga

Gantar, Polona, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Lingua Slovenica 3).

Foucault, Michel, 2011: Arheologija vednosti. Ljubljana: Studia humanitatis. Prev. Uroš Grilc.

b) zbornik

Javornik, Miha (ur.), 2006: Literatura in globalizacija (k vprašanju identitete v kulturah centralne in jugovzhodne Evrope v času globalizacije). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

c) članek v zborniku

Mikolič, Vesna, 2004: Medkulturna slovenistika – realnost ali izziv? Stabej, Marko (ur.): Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 37–47.

č) članek v reviji

Krek, Simon, 2003: Sodobna dvojezična leksikografija. Jezik in slovstvo 48/1. 45–60.

d) spletna stran

Korpus slovenskega jezika FidaPLUS: <http://www.fidaplus.net>. (Dostop dan. mesec. leto.)

Viri in literatura naj bodo navedeni ločeno.

Izvleček

Članki naj bodo opremljeni tudi s ključnimi besedami in izvlečkom (sinopsisom) v slovenščini in angleščini (to naj bo umeščeno pod naslov članka; naveden naj bo tudi angleški prevod naslova); izvleček naj obsega od osem do deset vrstic v velikosti pisave 10. V recenzijski postopek bodo sprejeti samo tehnično brezhibno urejeni prispevki s seznamom virov in literature, dosledno oblikovanim po navodilih za citiranje.

3. Recenzijski sistem

Uredniški odbor za vsako razpravo, ki ustreza formalnim pogojem za objavo, določi dva recenzenta in jima v elektronski obliki pošlje besedilo razprave brez avtorjevega imena in priimka ter recenzijski obrazec. Recenzenta izpolnjeni obrazec skupaj z besedilom prispevka in svojimi komentarji vrneta uredništvu, to pa seznani avtorja z oceno ter predlogi in pripombami recenzentov, pri tem pa poskrbi, da recenzenta ostaneta anonimna. Na podlagi ocen recenzentov se uredništvo odloči, ali je prispevek primeren za objavo. Avtorji so ob oddaji dokončnega besedila dolžni upoštevati pripombe recenzentov.

Končna verzija besedila

Uredništvo pričakuje, da bo avtor pri pripravi do končnega besedila upošteval pripombe recenzentov oz. uredništva in besedilo v dogovorjenem roku oz. najpozneje v dveh tednih poslal uredništvu v elektronski obliki.

Korekture

Ob korekturnem branju lahko avtor uredništvu sporoči le pripombe v zvezi z oblikovanostjo besedila ali opozori na morebitne tipkarske napake. Korekture se opravijo v treh delovnih dneh.

Avtorske pravice

Z oddajo prispevka v recenzijo uredništvu konference Trajnostno soustvarjajmo kakovostno šolo  avtor prenese avtorske pravice na založnika, tj. OŠ Danile Kumar Ljubljana.  Avtor lahko svoje besedilo pozneje objavlja, vendar mora pri tem vedno navajati prvotno objavo v zborniku Trajnostno soustvarjajmo kakovostno šolo ter o tem prej pisno obvestiti uredništvo.

Separati

Avtor razprave prejme izvod zbornika, v kateri je bila objavljena njegova razprava, in separat v elektronski obliki.

1 Beseda avtor se v celotnem besedilu nanaša tako na avtorje kot na avtorice prispevkov.

Zbornik mednarodne konference Trajnostno soustvarjajmo kakovostno šolo

Zbornik bo objavljen po zaključku konference.

Delovna skupina za pripravo konference 2022
 • Karmen Bizjak Merzel
 • Andreja Hazabent
 • Ines Huber
 • Žan Jovišić
 • Uroš Medar
 • mag. Mojca Mihelič
 • Klemen Strmljan
 • Urška Šuštaršič
 • Oskar Težak